:: อนุบาล ::

     สอนหลักสูตรสถานศึกษา (นักเรียนเป็นศูนย์กลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นความพร้อมให้กับนักเรียนทุกคน

:: ประถมศึกษา ::

     สอนตามหลักสูตรสถานศึกษา (นักเรียนเป็นศูนย์กลาง) เน้นวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ( English)

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
สุขศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ( English)

:: กิจกรรมหลักสูตรเสริม ::

;ว่ายน้ำ จินตคณิต เทควันโด
คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาิติ
ดนตรีดุริยางค์ ดนตรีไืทย ฟุตบอล


:: วันที่ทำการเรียน - การสอน ::
       วันที่ทำการเรียน –การสอน สัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

       เวลาเรียน
   
ภาคเช้า
พักกลางวัน
ภาคบ่าย
08.30 น. - 11.30 น.
11.30 น. - 12.30 น.
12.30 น. - 15.30 น.
   

:: สิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติ ::

   
1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
2. มาโรงเรียนสม่ำเสมอไม่มาสาย
3. การลาทุกครั้งต้องมีลายเซ็นอนุมัติจากผู้ปกครอง
4. เมื่อมาโรงเรียนแล้วจะออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีใบอนุญาตจากคุณครูใหญ่ถึงจะออกได้
5. ต้องเป็นผู้มีสัมมาคารวะต่อครูและผู้อื่น
 
   

:: การวัดผลการเรียน ::
        ทางโรงเรียนจัดการวัดผลตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ


:: กิจกรรมเสริมหลักสูตรพิเศษ ::
     
ว่ายน้ำ
นาฎศิลป์
ฟุตบอล
เทควันโด
ดนตรีดุริยางค์
ภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ
คอมพิวเตอร์
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
     

:: การจำหน่ายนักเรียน ::
         1. ถึงแก่กรรม
         2. ขาดเรียนติดต่อกัน 7 วัน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
         3. เรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน
         4. ติดค้างค่าธรรมเนียมการเรียน ซึ่งสอบถามแล้วไม่ทราบเหตุผล
         5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นที่น่ารังเกียจ
         6. ประพฤติผิดร้ายแรง
         7. การลากออกต้องให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


:: การแต่งกาย ::

         ชั้นอนุบาล 1 - 3 แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน ปัก ชื่อ - สกุล ด้วยใหม่สีน้ำเงินที่หน้าอกด้านขวามือ สวมรองเท้าชนิดติดกระดุมเป็กสีดำหุ้มส้น ถุงเท้าสีขาว

         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แต่งกายตามแบบของโรงเีรียนตั้งแต่ วันจันทร์ - ศุกร์, วันพฤหัสบดี แต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี
         ชั้นประถมปีที่ 1 - 3   ชาย  แต่งเครื่องแบบลูกเสือสำรอง
                                      หญิง แต่งเครื่องแบบเนตรนารีสำรอง
         ชั้นประถมปีที่ 4 - 6   ชาย  แต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
                                      หญิง แต่งเครื่องแบบเนตรนารีสามัญ


:: การรับประทานอาหาร ::
         ทางโรงเรียนจัดอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ฝึกให้มีมารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น การเข้าคิวซื้ออาหาร การไม่คุยกัน การช่วยเหลือตนเอง


:: การบริการของโรงเรียน ::
         
จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุเด็กตลอด 24 ชั่วโมง
ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงทุกเดือน
จัดตรวจสุขภาพปีละครั้ง


:: ข้อห้าม ::
         1. นักเรียนนำของมีค่ามาโรงเรียน ถ้าเกิดการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
         2. ห้ามนำของมีคม มีด กรรไกร หรืออื่น ๆ ของเล่นส่วนตัว ห้ามนำมาที่โรงเรียน เพราะอาจจะเกิดการชำรุดเสียหาย